Privacy & algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen NUÏ en de klant gesloten wordt.

NUÏ behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een atelier van NUÏ leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

NUÏ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bedrijfsgegevens
NUÏ is een product van NUÏ vzw met zetel te Berchem. Het correspondentieadres is: Terlinckstraat 58, 2600 Berchem. KBO-nr: 0695.757.937.

3. Ateliers
NUÏ organiseert creatieve ateliers.

De inhoud van de ateliers wordt beschreven op de website (www.nui-atelier.be).

De duur van de atelier is afhankelijk van het type atelier. Het voorziene begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Per atelier geldt een minimum van 4 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers (dit kan variëren per atelier).

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer de klant zich inschrijft voor een atelier, wordt deze via mail bevestigd aan de klant.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat NUÏ het inschrijvingsgeld voor het atelier in kwestie ontvangt.

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een atelier. Deze personen ontvangen eveneens een bevestigingsmail.

NUÏ en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van NUÏ hiervoor als een vermoeden van bewijs.

5. Annulatie / afgelasten
Indien de klant zich voor een atelier heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, is het niet mogelijk om de deelname te annuleren. Wel mag de klant iemand anders in zijn plaats sturen.

De klant dient dit via mail (info@nui-atelier) te melden.

NUÏ behoudt zich het recht voor een atelier te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een atelier kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. NUÏ is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting.

NUÏ behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de ateliers worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van bancontact. Andere betalingsmogelijkheden worden niet toegelaten en zullen geen aanleiding kunnen geven tot een geldige betaling.

NUÏ is vreemd aan de relatie tussen de klant en de bankinstelling en kan voor geschillen die voortvloeien uit de betalingswijze niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan NUÏ op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het atelier.

In geval van schadeaanspraken naar NUÏ dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens het atelier onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan NUÏ de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

8. Overmacht
Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft NUÏ het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

9. Auteursrechten en Copyright
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebook- en de Instagrampagina van NUÏ is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van NUÏ. De lesgevers hebben recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen.

Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van NUÏ om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.

10. Privacy
NUÏ heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden zolang NUÏ als juridische structuur bestaat. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden (nieuwsbrief, …).

NUÏ verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.

De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan NUÏ.

11. Klachten
Klachten met betrekking een atelier, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na het atelier per email of aangetekend schrijven aan NUÏ ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen NUÏ en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.

12. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

13. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

14. Toepasselijk recht
Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.